Furuno Knob f/FCV585 FCV620

Furuno

Knob for Display Bracket FCV585 and FCV620.